اطلاعات تماس و شعبات

آدرس دفتر مرکزی: ایران – تبریز

تلفن دفتر مرکزی: ۰۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷

تلفکس: ۴۲۴۲۷۸۱۳

ایمیل: alinezhad.company@gmail.com


آدرس دفتر ترکیه: ترکیه – استانبول – میدان تقسیم – خیابان استقلال

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


آدرس دفتر پاکستان: پاکستان – شهر کویته

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


آدرس دفتر هند: هند – شهر کالبورگی (Kalburgi) و شهر بمبئی

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


نمایندگی دفتر مرکزی افغانستان: شهر کابل

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


شعبه زاهدان: شهر میر جاوه|

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


شعبه ایلام: شهرک صنعتی ششدار بعد از میدان صنعت سوله سوم پخش برادران رحیمی|

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


آدرس دفتر ایتالیا: ایتالیا – شهر رم

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


آدرس دفتر روسیه: روسیه – مسکو – میدان مانژ

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷


آدرس دفتر آذربایجان: آذربایجان – شهر باکو

تلفن: 0098۴۱۴۲۴۲۷۶۶۷

فهرست